विजयी उम्मेदवार

अन्य उम्मेदवार

नामदलचुनाव चिन्हप्राप्त मत

कृष्ण बहादुर लामा

स्वतन्त्र

-
१११

विजयी उम्मेदवार

अन्य उम्मेदवार

नामदलचुनाव चिन्हप्राप्त मत
कुनै परिणाम फेला परेन।

वडा नं १

विजयी उम्मेदवार

अन्य उम्मेदवार

नामदलचुनाव चिन्हप्राप्त मत

वडा नं २

विजयी उम्मेदवार

-

अन्य उम्मेदवार

नामदलचुनाव चिन्हप्राप्त मत

फुञ्जो पासाङ लामा

स्वतन्त्र

-
२१

वडा नं ३

विजयी उम्मेदवार

-

अन्य उम्मेदवार

नामदलचुनाव चिन्हप्राप्त मत

साङमो छिमी लामा

स्वतन्त्र

-

पेम्वा फुन्जो लामा

स्वतन्त्र

-
२१

साङगी धावा लामा

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)

१८

वडा नं ४

विजयी उम्मेदवार

-

अन्य उम्मेदवार

नामदलचुनाव चिन्हप्राप्त मत

वडा नं ५

विजयी उम्मेदवार

-

अन्य उम्मेदवार

नामदलचुनाव चिन्हप्राप्त मत